بنظر من آدمها دو دسته هستن:

+0 به يه ن

يا از من پولدارترن كه بهشون ميگم مال مردم خور يا بي پول ترن كه بهشون ميگم گدا گشنه

يا بهتر از من كار ميكنن كه بهشون ميگم خايه مال يا كمتر كار ميكنن  كه بهشون ميگمخايه مال

يا از من سرسخت ترن  كه بهشون ميگم كله خر يا  بي خيال ترن كه بهشون ميگم ببو

يا از من هوشيارترن كه بهشون ميگم فضول يا ساده ترن كه بهشون ميگم هالــو

يا از منخايه مال ترن كه بهشون ميگم كس خل يا از من محتاط ترن كه بهشون ميگم بي خايه

يا از من دست و دل باز ترن كه بهشون ميگم ولخرج يا اهل حساب و كتابن كه بهشون ميگم چس خور

يا از من بزرگترن كه بهشون ميگم گنده بگ يا كوچيكترن كه بهشون ميگم فسقلي

يا از من مردم دار ترن كه بهشون ميگم بوقلمون صفت يا رو راست ترن كه بهشون ميگم احمق

خدا رو شكر كه بقيه ي ايرانيا مثل من فكر نميكنن والا معلوم نيست مملكتمون به چه روزي مي افتاد !  • [ ]