حكمت نصف بودن ديه زنان :

+0 به يه ن

زني رو به خدا كرد و گفت: چرا بايد ديه ما نصف مردها باشد؟

خداوند مهربانانه فرمود: بنده ي من!

اگر با كشتن، تو را از شوهرت بستانند،

به او بيست ميليون مي رسد،

ولي اگر او را بكشند تو صاحب چهل ميليون مي شوي

زن خنديد و گفت: خدايا حكمتت را شكر!  • [ ]