خاطرات خنده دار

+0 به يه ن

تازگي ها هم يه تبليغ ديدم كه اصلا نميتونم هضمش كنم.
باباهه مياد تو خونه ميگه دخترم امسال دوست داري مسافرت كجا بريم؟
دختره ميگه بابايي من از مسافرت ميترسم.
باباهه ميگه واسه چي عزيزم؟
دختر : آخه خيلي ها تو مسافرت كشته ميشن
... بابا :غصه نخور دخترم بابا فكر اونجاشم كرده
بعد پرده رو كنار ميزنه يه پرايد پاركه.
دختره :هورااااااااااا ااا
بعدشم ميگه سايپا مطمئن :|  • [ ]