پـَـ نـَـ پـَـ (2)

+0 به يه ن

دوستم ميگه من هر روز بايد اين همه راهو بيام تا برسم به دانشگاه ؟!!!ميگم : نه پس !! همون دم در خونتون يه شرتكات از دانشگاه باز كن ، يهو بيا توش !!!


دوازده شب رسيدم دم خونه كليد نداشتم به داداشم زنگ زدم ميگم يواش درو باز كن بقيه بيدار نشن .ميگه در خونه رو؟ پـَـــ نــه پـَـــ در يخچالو!!! سر شب گرمم بود رفتم پشت تخم مرغها!!!

دوستم ميگه من هر روز بايد اين همه راهو بيام تا برسم به دانشگاه ؟!!!ميگم : نه پس !! همون دم در خونتون يه شرتكات از دانشگاه باز كن ، يهو بيا توش !!!

ماشينو روشن كردم راه افتادم ميگه درب خودرو باز است ميگم توام كه فقط همينو بلدي ميگه پـَـَـ نــه پـَـَــــ ميخواي بيام واست ببندمش

رفتم دم مغازه يارو ميگه چيزي ميخواستيد گفتم پ ن پ اومده بودم حالتونا بپرسم

شب خسته ازسركارميرم خونه زنگ ميزنم؛مامان:كيه؟ميگم مامان بازكن'مامان:سجادتوايي؟ميگم پ ن پ ازطرف ايرانسل پژو207واستون آوردم!

اومدم خونه ميبينم هيچكس نيست زنگ زدم داداشم ميگم كجايي كي مياي ؟ميگه خونه دوستمم نگران نباشيد يه ساعت ديگه ميام ميگم اومدني شام بگير بيا مامانينا نيستن ميگه اهان زنگ زدي بمن كه شام بگيرم بيارم؟پ ن پ روز جهانيه براداران نگرانه زنگ زدم ابراز نگراني كنم

مهمون اومده خونمون مرغ عشق هامو ديده رو لوستر ميگه : مرغ عشقن اينا ؟؟؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ گونه نادري از ميمون هاي بالدارن كه فقط در شمال خونه ما رو لوستر زيست ميكنن …

 رفتم در خونه همسايمون. به دخترش ميگم مامانت خونست؟ميگه : آره كارش داري !!! ميگم پـَـــ نــه پـَـــ . . . اومدم ازش بپرسم ببينم مرغ همسايه غازه؟؟؟؟

به مامانم ميگم يه سيب برام بيار ، ميگه واسه اينكه بخوري ؟ پـَـــ نــه پـَـــ ميخوام چك كنم ببينم قانون نيوتن هنوز سر جاشه يا نه !!!

باكلي احساس به نامزدم ميگم :
واي چقدر دوست دارم…ميگه از ته دل ميگي؟
پ ن پ از سر پيچ لوزالمعده ميگم!!!

يارو كچله ميره آرايشگاه ، مردم بهش نگاه ميكنن ميپرسن :(( حتما اومدي آب بخوري؟)) كچله ميگه :(( پَ نَ پَ اومدم ساندويچ بخورم )

يارو با 130 تا سرعت زده به يه عابر پياده ، عابره پرت شده 70 متر اونطرفتر افتاده زمين هيچ تكونيم نميخوره.دوستم ميگه يعني مرده؟ميگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ داره تمارض ميكنه پنالتي بگيره
  • [ ]