جوك

+0 به يه ن

شب مامانم بهم ميگه واسه دختر گلم غذاي مورد علاقش رو درست كردم …
منم خوشحال رفتم ميبينم رو گاز هيچي نيست ؛ ميگم پس غذا كو ؟ ميگه شما در مقابل دوربين مخفي قرار داريد ! برو خودت يه نيمرو درست كن بخور …  • [ ]