جوك(x)

+0 به يه ن

آيا از موهاي زايد بدنتان خسته شده ايد؟؟!!! آيا به دنبال راهي براي نابودي آنها هستيد؟؟!!! .
.
.
.
.
.
.
.
.
.

زنگ بزنيد يه جمله بگم تا پشماتون بريزه (دكتر شريعتي)  • [ ]