جوك(x)

+0 به يه ن

خسه شدم از بس اين دخترا نوشتن:” بامردي باش كه رژتو خراب كنه، نه ريملتو”

اينم جوابيش:

با زني باش كه شورتتو درآره نه حرصتو :>:>  • [ ]