جوك(x)

+0 به يه ن

و سال ها گذشت و ما هرگز نفهميديم كه چرا زن را مي گيرند ولي شوهر را مي كنند  • [ ]