جوك بي تربيتي

+0 به يه ن

پسر به دختر : چقدر امشب خوش بگذره ٬ ۳تا بليت سينما گرفتم ٬

دختر ميگه : چرا ۳تا ؟ ما كه ۲نفريم

پسر ميگه : نه ۳تا بليت گرفتم واسه بابات و مامانت و داداشت !!!  • [ ]