پيام هاي دريافتي از ماهواره اميد

+0 به يه ن

در پي پرتاب موفقيت آميز ماهواره اميد و دستيابي ايران به تكنولوژي فضايي ، نام كهكشان راه شيري به بزرگراه شيخ فضل الله نوري تغيير يافت !

اولين پيام از ماهواره اميد دريافت شد: زمين گرد است !

دومين پيام از ماهواره اميد : زمين همچين بزرگ بزرگ نيست !!!!

سومين پيام از ماهواره اميد : پنچرگيري كجاست ؟؟؟

چهارمين پيام ماهواره اميد ! يه دونه كارت شارژ ۵۰۰۰ توماني ايرانسل بفرستيد تا بازم پيام بدم !!!

پنجمين پيام از ماهواره اميد .مگه نمي گم يك كارت شارژ بدين تا بتونم پيام بفرستم !

ششمين پيام از ماهواره اميد : من گم شدم !!!

هفتمين پيام از ماهواره اميد : ماهواره اميد از كشف يك امامزاده بين زحل و مريخ خبر داد

هشتمين پيام از ماهواره اميد: به ناهيدوزهره تذكراكيد داده شده حجاب خودرارعايت نمايندوازخودنمايي درجمع سايرسيارات خودداري نمايند.

نهمين پيام از ماهواره اميد: من عاشق زهره شدم !


اخرين خبر از ماهواره اميد:زهره حامله است!  • [ ]